Strata podatkowa a doszacowanie dochodu podatnika (wyroki TP cz.1)

W ramach cyklu, w którym pragniemy przybliżyć dorobek orzecznictwa dotyczącego kontroli w zakresie cen transferowych, przedstawiamy wyrok, w którym jedna z osi sporu dotyczyła zasadności określenia wysokości straty podatnika w 2010 r. w rezultacie m.in. doszacowania dochodu spółki z tytułu sprzedaży materiałów, towarów i wyrobów własnych.

Stan faktyczny

Spółka powstała w 2009 r., prowadzi działalność w branży mleczarskiej. W 2010 r. dokonywała sprzedaży do podmiotów powiązanych towarów i materiałów po cenie zakupu lub poniżej tej ceny oraz wyrobów poniżej kosztów produkcji.

Przebieg kontroli

W trakcie kontroli podatkowej udowodniono, że na wysokość straty Spółki wpłynął fakt sprzedaży towarów i materiałów po cenie zakupu lub poniżej tej ceny oraz wyrobów poniżej kosztów produkcji.

W związku z faktem, iż około 95% sprzedaży Spółka prowadziła na rzecz podmiotów powiązanych, organ I instancji nie był w stanie porównać warunków ustalanych dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych w drodze porównania wewnętrznego. Z tego względu Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził analizę porównawczą w oparciu o informacje zewnętrzne, pozyskując je od wszystkich producentów wyrobów mleczarskich z województwa i w odniesieniu do asortymentu zbliżonego do tego, jaki produkowała Spółka. Analiza wykazała, że tylko Spółka sprzedawała towary i wyroby poniżej wartości zakupu bądź wytworzenia.

Marże stosowane przez niezależne podmioty na wyroby mleczarskie podobne do tych, które produkowała Spółka, choć o innych specyfikacjach, wynosiły od 2% do 26%. W zakresie średniej marży zysku netto, na podstawie danych z 7 podmiotów, ustalona została marża na poziomie 9,74%, podczas gdy w Spółce marża zysku netto w 2010 r. wyniosła -0,40%. Przeprowadzona analiza cen rynkowych oraz zysków potwierdziła istnienie przesłanek do ustalenia dochodów Spółki bez uwzględnienia powiązań między podmiotami.

W skardze złożonej do Sądu Spółka zarzuciła naruszenie m.in. art. 11 ust. 1-4 Ustawy o CIT. W uzasadnieniu skargi argumentowano, że:

  • Spółka nie dokonywała wadliwych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a tym samym brak było podstaw do szacowania dochodu i pomniejszania straty,
  • Spółka jest „córką” podmiotów założycieli i okoliczność ta jest szczególnego rodzaju,
  • do porównania i wyliczenia marży zysku netto użyto danych zawierających informacje o spółkach nieporównywalnie większych od przedmiotowej Spółki
  • organ nie uwzględnił faktu, że spółka produkowała towar nowy, innowacyjny, przez co nie winien być porównywany z produktami konkurencyjnymi

Orzeczenie Sądu

Sąd uznał, iż bezpodstawne są twierdzenia skarżącej, że nie dokonywała wadliwych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Argument, iż Spółka jest „córką” podmiotów założycieli i okoliczność ta jest szczególnego rodzaju był – zdaniem Sądu – bez znaczenia. W świetle przepisów prawa nowopowstała spółka jest bowiem samodzielnym podmiotem obowiązanym do przestrzegania przepisów ustaw, a w tym Ustawy o CIT. Ponadto powiązane podmioty nie stanowią grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a Ustawy o CIT, a zatem nie mogą dokonywać rozliczeń między sobą z pominięciem zasad rynkowych.

Istotne jest także ustalenie kontroli organów, iż skarżąca w kontrolowanym okresie nie prowadziła dokumentacji podatkowej wymaganej przy transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Ponadto, Sąd zauważył, że koszty produkcji wyrobów, zakupu i sprzedaży towarów i materiałów ponosiła skarżąca nie uzyskując przy tym żadnego dochodu. Skutkowało to stratą na koniec 2010 roku w kwocie 1.077.103,85 zł.

Sąd odrzucił zarzut, jakoby organ przeprowadzając analizę porównawczą nie wziął pod uwagę, że spółka była podmiotem wchodzącym na rynek. Organ uzyskał informacje od wszystkich producentów wyrobów mleczarskich z województwa w odniesieniu do asortymentu zbliżonego do tego, jaki sprzedawała Spółka. Sąd wskazał, że organ kontrolujący prawidłowo wybrał podmioty będące punktem odniesienia przeprowadzonej analizy, z  uwzględnieniem specyfiki branży mleczarskiej. Tym samym odrzucił zarzut skarżącej zaznaczając, że skarżąca poza kwestionowaniem dokonanego przez organ wyboru, nie wskazała jakie podmioty zostały pominięte przy szacowaniu, albo wybór którego byłby najbardziej reprezentatywny.

Sąd odrzucił zarzut skarżącej, jakoby organ  kontrolujący nie uwzględnił innowacyjnego charakteru produktu produkowanego przez spółkę. Organ ustalił, iż wyroby śmietanopodobne nie stanowią novum na rynku, a sama nowa nazwa nie może stanowić o innowacyjności produktu . Zastosowanie przy szacowaniu dochodu z tego tytułu metody rozsądnej marży „plus koszt” przyjmując dane z kraju od firm produkujących wyroby podobne do wyrobu spółki jest więc prawidłowe.

Zdaniem Sądu, analiza obrotów towarowych i cen pomiędzy spółką i podmiotami powiązanymi, a w szczególności okoliczność, że sprzedane spółce przez SM S. towary były powrotnie odsprzedawane SM S. w cenie zakupu lub z minimalnym zyskiem, by finalnie wejść do obrotu pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w cenie uwzględniającej marżę jedynie potwierdzają cel, jaki przyświecał tym transakcjom tj. przerzucanie dochodów między Spółkami. Zdaniem Sądu – nie było żadnych przeszkód, by Spółka samodzielnie wprowadzała do obrotu towary kupione w SM S. w cenie uwzględniającej marżę zysku.

Sąd podtrzymał ustalenia organów, a wnioski sformułowane przez organ uznał za trafne i logiczne. Prawidłowe ustalenia faktyczne odnośnie transferu kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi i trafne wnioski co do spełnienia się wszystkich przesłanek zawartych w art. 11 Ustawy o CIT umożliwiły organowi szacowanie dochodu.

Źródło: I SA/Bk 660/15, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Więcej informacji na temat cen transferowych na cenytransferowe.taxand.pl.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *