Ceny transferowe: Zmiany w projekcie Rozporządzenia dotyczącego dokumentacji lokalnej i grupowej

W ubiegłym tygodniu pojawił się finalny projekt Rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej.

Jak już informowaliśmy w poprzednim wpisie treść ostatecznej wersji rozporządzenia różni się w stosunku do wcześniejszych propozycji.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie do Rozporządzenia słowniczka z podstawowymi pojęciami z zakresu cen transferowych. Uwzględniono definicje m.in. następujących pojęć: łańcuch wartości dodanej, profil funkcjonalny, analiza funkcjonalna. Dzięki takim zapisom podatnik łatwo może zidentyfikować elementy, które powinien zawrzeć w dokumentacji lokalnej. Definicje bowiem szczegółowo określają obowiązkowe elementy local file. Np. Analiza funkcjonalna uszczegóławia informacje jakie powinny być w niej zawarte, zwracając uwagę m.in. na (i) angażowany kapitał ludzki, (ii) ponoszone ryzyka również w zakresie sprawowania kontroli nad ryzykami oraz posiadania zdolności finansowych do ich ponoszenia, (iii) angażowane aktywa, w tym wartości niematerialne wraz ze wskazaniem podmiotów pełniących funkcje związane m.in. z zarządzaniem, kontrolą, finansowaniem i posiadaniem tytułu prawnego do tych wartości.

Finalna wersja Rozporządzenia wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie sposobu opisu poszczególnych elementów dokumentacji. Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych różnic / zmian w zakresie dokumentacji lokalnej i grupowej oraz analizy danych porównawczych

DOKUMENTACJA LOKALNA (LOCAL FILE)

 1. Dane finansowe
 • Uwzględnienie danych finansowych, w tym przepływów pieniężnych (płatności) z podziałem na państwa i terytoria,
 • Wskazanie otrzymanych lub przekazanych płatności związanych z transakcją / innym zdarzeniem.
 1. Dane identyfikacyjne
 • Uszczegółowienie zakresu danych, jakie należy wskazać w dokumentacji lokalnej (m.in. nazwa podmiotu wraz z formą prawną, dane adresowe podmiotów powiązanych, numery identyfikacyjne, strona internetowa),
 • Wprowadzenie dwóch dat, zgodnie z którymi podatnik może wskazać rodzaje powiązań (zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu rozpoczęcia roku podatkowego, a w przypadku gdy dokumentacja lokalna jest sporządzana po zakończeniu roku podatkowego – zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu zakończenia roku podatkowego),
 1. Opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń
 • Istotną zmianą w Rozporządzeniu jest uszczegółowienie opisu przebiegu transakcji, w którym znaleźć ma się nie tylko szczegółowy opis analizy funkcjonalnej (zgodnie z instrukcją przedstawioną w słowniczku), ale także opis profilu funkcjonalnego stron transakcji i opis działań stron podejmowanych w ramach łańcucha wartości dodanej.

ANALIZA BENCHMARKINGOWA

Opis elementów analizy benchmarkingowej niewiele się zmienił w odniesieniu do wcześniejszego projektu. Praktycznie nie zmieniły się elementy, jakie należy zawrzeć przy przeprowadzeniu porównań zewnętrznych, m.in. wskazanie stron transakcji, założeń stanowiących podstawę analizy, przyczyny zastosowania danych porównawczych z jednego lub wielu lat, wskazanie danych porównawczych i ich źródeł pozyskania, zastosowanych korekt oraz wyznaczonego punktu / przedziału rynkowego. Dodatkowym elementem w nowym projekcie Rozporządzenia jest obowiązek wskazania przyczyn braku którejkolwiek z ww. informacji w przypadku gdy przeprowadzenie analizy nie wymaga ich posiadania lub użycia.

DOKUMENTACJA GRUPOWA (MASTER FILE)

 1. Struktura grupy
 • Przedstawienie struktury organizacyjnej, również w formie schematu, która wskaże nazwę, formę prawną i miejsce siedziby podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych (dalej: Grupa), wraz z informacją na temat podmiotów powiązanych posiadających udział w kapitale tych podmiotów.
 1. Polityka cen transferowych
 • Wskazanie zasad wyznaczania cen transakcyjnych w odniesieniu do (i) usług, (ii) wartości niematerialnych, (iii) finansowania działalności podmiotów powiązanych w Grupie, (iv) innych obszarów działalności Grupy, co do których zdaniem podatnika winny być stosowane zasady wyznaczania cen.
 1. Działalność Grupy
 • Wskazanie czynników biznesowych mających wpływ w największym stopniu na zyski osiągane przez Grupę,
 • Przedstawienie istotnych łańcuchów wartości dodanej, również w formie diagramu, wraz z opisem profili funkcjonalnych podmiotów powiązanych,
 • Wskazanie usług świadczonych przez podmioty powiązane w ramach istotnego łańcucha wartości dodanej,
 • Uwzględnienie rynków geograficznych, na których osiągane są co najmniej 10% zysków w ramach poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej,
 • Obowiązek przedstawienia zachodzących w danym roku przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów i ryzyk, które mają wpływ na (i) dochód / stratę podmiotów powiązanych, (ii) zakres produktów / usług oferowanych przez Grupę, (iii) liczbę rynków, na których są oferowane produkty / usługi Grupy.
 1. Wartości niematerialne
 • Uwzględnienie opisu strategii Grupy w odniesieniu do wartości niematerialnych w zakresie ich (i) posiadania, w tym ochrony i utrzymania, (ii) tworzenia, w tym opracowywania, (iii) rozwijania, w tym ulepszenia oraz (iv) wykorzystania,
 • Wskazanie największych pod względem liczby zatrudnionych pracowników ośrodków prowadzących prace B+R oraz nazw podmiotów zarządzających pracami B+R w ramach Grupy,
 • Uwzględnienie wartości niematerialnych należących do podmiotów w Grupie, które mają wpływ na wycenę cen transakcyjnych wraz ze wskazaniem podmiotu posiadającego tytuł (rodzaj tytułu) prawny do tych wartości,
 • Uwzględnienie umów / porozumień pomiędzy podmiotami powiązanymi odnoszących się do wartości niematerialnych wykorzystywanych w Grupie, globalnie lub na danym rynku geograficznym,
 • Przedstawienie zmian podmiotu wraz z jego siedzibą (i) posiadającego tytuł prawny do wartości niematerialnych, (ii) zarządzającego lub kontrolującemu wartościami, (iii) korzystającego z wartości.
 1. Finansowanie zewnętrzne
 • Obowiązek wprowadzenia opisu sposobu finansowania Grupy przez podmioty niezależne, zawierający listę otrzymanych od podmiotów niezależnych kredytów oraz pożyczek, które stanowią ponad 5% sumy finansowania zewnętrznego Grupy.

Na pierwszy rzut oka zmiany treści rozporządzenia są znaczące w porównaniu do poprzedniej wersji. Jednak po głębszej analizie treści zaktualizowanego projektu Rozporządzenia można stwierdzić, że mimo pojedynczych wątpliwości i pytań (np. co ustawodawca ma na myśli wskazując na obowiązek uwzględnienia wartości niematerialnych należących do podmiotów Grupy a jednocześnie dopuszcza sytuację, że żaden z podmiotów powiązanych nie posiada tytułu prawnego do tych wartości?) ustawodawca uwzględnił część uwag zgłaszanych na etapie konsultacji społecznych, a pozostałe zmiany są często redakcyjne. Nie wszystkie jednak elementy dokumentacji znajdują wyjaśnienie w Rozporządzeniu, a część zapisów rozporządzenia może być różnie przez podatników interpretowana, wbrew temu co autor miał na myśli. Czas pokaże czy nowa forma dokumentacji z dodatkowym wyjaśnieniem zawartym w rozporządzeniu będzie jednoznacznie rozumiana przez przygotowujących ją podatników i weryfikujące organy kontrolne fiskusa.

 


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *